วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมการเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 6 ทศวรรษ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00-09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี  คณะวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณสวนแห่งการเรียนรู้ บริเวณข้างอาคาร SC.05 (อคร.) คณะวิทยาศาสตร์ มี ผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้อาวุโส ร่วมงาน โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มี รศ. ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงษ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รศ. ดร.รจนา  บุระคำ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ผศ. ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  พิธีตักบาตรพระสงฆ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และประพรหมน้ำพระพุทธมนต์แก่แขกผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีเจิมรถตู้ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คัน  ต่อมา อธิการบดี คณบดี ผู้แทนคณะ หน่วยงาน ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณบดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.  ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 6 ทศวรรษ” ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  มี รศ. ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นพิธีกร  โดยอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติร่วมการเสวนาในครั้งนี้  ได้แก่  ผศ. ดร.ขาว เหมือนวงศ์ (พ.ศ. 2533-2537)  ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ(พ.ศ. 2537-2539) ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก(พ.ศ. 2539-2548) ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง(พ.ศ. 2548-2552) ผศ. ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย(พ.ศ. 2556-2564)  ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง(พ.ศ. 2564-2565),  และ ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีท่านปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยท่านอดีตคณบดีทุกท่าน ได้เล่าถึง การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่แรกเริ่ม การเรียนการสอน การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต ความร่วมมือทางด้านวิชาการในอดีต จนถึงปัจจุบัน และมุมมองการก้าวต่อไปในอนาคตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น