คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาระดมความเห็นทบทวนแผน 4ปี (พ.ศ. 2566-2569) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 9.30-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาระดมความเห็น ทบทวนแผน 4ปี (พ.ศ. 2566-2569) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็น และร่วมวางนโยบาย กลยุทธ์ ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน กว่า 80 คน 

    โดย ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิดการสัมมนา ต่อมาได้แบ่งกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นทบทวนแผนการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566-2569 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่1 : การศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้บริหาร : รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ)

  • กลุ่มที่2 : วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหาร : รศ. ดร.รจนา บุระคำ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย)

ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ)

อ. ดร.สุขุม เรืองไชย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)

  • กลุ่มที่3 : พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้บริหาร : ผศ. ดร.คทาทัธ ตั้งกาญจนวง (รองคณบดีพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

  • กลุ่มที่4 : การบริหารจัดการองค์กร

ผู้บริหาร : รศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

ผศ. ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร)

   ช่วงบ่ายภายหลังการระดมความเห็นทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มย่อยทั้ง 4กลุ่มแล้ว เป็นการนำเสนอข้อสรุปการระดมความเห็น และนำเสนอโดย ผู้บริหารทั้ง 4กลุ่ม

   และสรุปผลการระดมความคิดเห็นภาพรวม เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป พร้อมกล่าวปิดการสัมมนาฯ โดย ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์