คณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567

วันที่  2  มกราคม  2567  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รศ. ดร. คัชรินทร  ศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร.พิมพ์วดี  พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ  ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร   หัวหน้างาน  บุคลากร เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่  ศ. ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  รศ. ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ. ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   ผศ. นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ทพญ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น