คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2566

วันนี้(14พฤศจิกายน2566) เวลา 07.45 – 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี  รศ. ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการพร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2566 ณ  ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา

โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   กิจกรรมได้แก่  พิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม โดยประธานในพิธี  ต่อมา พราหมณ์นำบูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ถวายเครื่องบวงสรวง พิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องบวงสรวง   คณะผู้บริหาร  บุคลากร  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางธูปเทียนสักการะ  การแสดง รำบวงสรวง และบรรเลงดนตรีไทย โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายหลังเสร็จพิธีบวงสรวง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากคณะต่าง ๆได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก