คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี  รศ.ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นางเยาวลักษณ์  ฐานสันโดษ  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ นางวิรัตน์  พรมหา หัวหน้างานคลังและพัสดุ พร้อมด้วยบุคลากรงานคลังและพัสดุ  ให้การต้อนรับ กองตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี นายศุภวิชญ์ นันทกิติชัย นักตรวจสอบภายใน  น.ส.รัชนี ตันสกุล นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ และ น.ส.สุดารัตน์  สอนศักดา นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ  ในโอกาสรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเป็นการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะ  สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของคณะ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ  ห้องประชุม 1  กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์   ชั้น 1  อาคาร Sc.06