สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin & GS form สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.00-16.30 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin & GS form สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ  ประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร Sc.07  มีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการอบรม  โอกาสนี้ได้มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “How to start a research: pure & applied maths”  วิทยากรได้แก่ รศ. ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี  และ รศ. ดร.วัชรินทร์ คล่องดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ต่อมา ได้มีการบรรยายการใช้โปรแกรม Turnitin  วิทยากรได้แก่ คุณยศยาดา  สิทธิวงษ์   หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายในหัวข้ออาทิ  “ลักษณะความสำคัญของโปรแกรม” “การสร้างบัญชีผู้ใช้” “การส่งรายงานเข้าตรวจ” เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจสอบก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เป็นหลักฐานในการส่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรืออื่น ๆ และ การแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องต่างๆของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย คุณนฤนาท  คุณธรรม  นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  พร้อมตอบข้อซักถาม