สัมมนาจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยาวิภาส โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีเป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มภาระงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 60 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2569 ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน