คณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์ มมส. ในโอกาสร่วมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.   ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภาระงาน บุคลากร ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย ศ. ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ จำนวน 18 คน ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในภาพรวมมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารงานในส่วนของงานบริหารธุรการ บุคคล และโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานด้านวิจัย การบริหารงานด้านการจัดการศึกษา และการบริหารงานด้านพัฒนานักศึกษา ของทั้ง 2 คณะด้วย