สาขาวิชาจุลชีววิทยาจัดโครงการพี่สอนน้อง อบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา(โครงการพี่สอนน้อง) ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ สมดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ต่อมา นางมุจรินทร์ สุวรรณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชา ได้กล่าวถึงกฎระเบียบการเบิกสารเคมี การเบิกวัสดุอุปกรณ์ และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและสามารถบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้มีอายุใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยมีพี่ๆนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก มาให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือแแก่น้องๆในครั้งนี้