ผลการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 17 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายภาสกร อิฐรัตน์  และ นางสาวศรัณย์พร สารบรรณ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายกฤตภาส แก้วไทรเลิศ  และ นายปิยสิทธิ เตียตระกูล โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นายณัฐนนท์ อาชีวกุลมาศ และ นางสาวอันธิยาภัทร เตชะธนสารสมบัติ  โรงเรียนปัญจดี  จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชยมี 5 รางวัลได้แก่

  1. นายณัฐภัทร สงวนสิน และ นายณภัทร สัตตบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  2. นายวาริช ประสงค์ดี และ นายธีรัช สิงห์ศิริเจริญกุล โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
  3. นางสาวเพชรไพลิน ศิลารัมย์ และ นายนฤรงค์ เหลาสา โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  4. นายรัชพล ภัทรกูลนิยมและ นางสาวรพีพัชร ถ้ำสูงเนิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
  5. นางสาวปรีดาพร ไทยดี และ นางสาววิสาข์ พะวันรัมย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา