การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านดาราศาสตร์แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9  กันยายน 2566 เวลา 09:.00-210:.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนห้องเรียน EEP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะครูจำนวน 82 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง SC9407 , SC9408 ชั้น 4 อาคารวิทยวิภาส ในด้านดาราศาสตร์  หัวข้อ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ” โดยมี อ. ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมนักศึกษาชุมนุมดาราศาสตร์ เป็นวิทยากร  ซึ่งหัวข้อในการบรรยายในช่วงเช้าได้แก่  “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์”  “ประวัติดาราศาสตร์ช่วงต้น” ในช่วงบ่าย ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ประวัติดาราศาสตร์สมัยใหม่” “การใช้งานกล้องโทรทรรศน์” และ “การใช้แผนที่ดาว” ซึ่งคณะนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และในช่วงค่ำ วิทยากร ได้อบรมภาคปฏิบัติแก่คณะนักเรียน การสังเกตุปรากฏการณ์ท้องฟ้า  การดูดาว  สังเกตการณ์ดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ ณ ดาดฟ้าอาคารวิทยาวิภาส คณะวิทยาศาสตร์