สาขาวิชา ภายในคณะ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชา เคมี

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ)

สาขาวิชา จุลชีววิทยา

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชา ชีวเคมี

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)

สาขาวิชา ชีววิทยา

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
273610941_361494969312904_300633734186382467_n

สาขาวิชา ฟิสิกส์

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา สถิติ

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
  • วิชาเอก สถิติศาสตร์
  • วิชาเอก สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ

หลักสูตร

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (นานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (นานาชาติ)