การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลสเปกตรัมเอ็นเอ็มอาร์ ด้วยโปรแกรม BRUKER TOPSPIN”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดการข้อมูลสเปกตรัมเอ็นเอ็มอาร์ ด้วยโปรแกรม BRUKER TOPSPIN”  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC 8210 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 24 คน วิทยากรได้แก่  นายกิติศักดิ์  ภูผาสิทธิ์  นักวิชาการวิทยาศาสตร์  สังกัดสาขาวิชาเคมี  โดยเนื้อหาในการอบรม ได้แก่  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Bruker Topspin 4.3 เวอร์ชั่นล่าสุด เรียนรู้การปรับ Phase ปรับ Baseline ปรับ Reference เรียนรู้การทำ Intergrate การทำ Peak Picking การหาค่า J การพิมพ์ผลในแบบต่างๆ เรียนรู้การจัดสเปกตรัม  2D ทั้ง DEPT, COSY, NOESY, HMBC, HSQC  เรียนรู้การทำ Strack spectrum การทำ Plot layout ในแบบที่ต้องการและอื่นๆ