งานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26

วันที่ 2  มีนาคม 2567 เวลา  08.30-17.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ  อาคารวิทยวิภาส  โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็นการนำเสนอเป็น 3 สาขา ได้แก่  1. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  2. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ  3. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งมีจำนวนผลงานที่นำเสนอรวม 150  เรื่อง แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยาย 65 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 85 ผลงาน  มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานกว่า 300 คน  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ
ดูรายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ได้ที่นี่

การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยอันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดที่นี่