กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน  การบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา โดยงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ แนะนำการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย คุณฐิติมา  ด่านวิบูลย์ (พริ้ง) พิธีกรมืออาชีพและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว การบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรื่องภาษีเงินได้ส่วนบุคคล” โดย ดร.ทศพงศ์  พวงบุรี ที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจและการตลาด บริษัท AIA (ประเทศไทย) จำกัด

การเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดยวิทยากรได้แก่  ผศ. ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ  ผศ. ดร.ศิรินุช  ลอยหา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี   ผศ. ดร.ณกร  วัฒนกิจ และ ผศ. ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   การให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ โดย นางกัลยา  อารยางกูร หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ/หน่วยงาน  ให้คำแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานได้