การอบรมเชิงปฏิบัติการ “𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 V𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧”

วันที่ 17 กันยายน 2566  เวลา 09.00-14.00 น.  รศ. ดร.รจนา  บุระคำ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์   เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 V𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧” ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  มี คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และบุผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมกว่า 120 คน โดยมี รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ได้บรรยายพิเศษและแชร์เทคนิคในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยกราฟิก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเทคนิคเหล่านี้มาช่วยเพิ่มความน่าสนใจของงานวิจัยในการเผยแพร่ผ่านวารสารทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านการออกแบบ ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับผลงานของตนเองได้อีกด้วย