คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแนะนำบุคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแนะนำบุคลากรใหม่ที่เข้าปฏิบัติราชการดังนี้

บุคลากรประเภทวิชาการ

  1. ดร.สายทิพย์ ลิ้มตระกูล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เริ่มปฏิบัติงาน 26 มิถุนายน พ.ศ.2566
  2. ดร.เจษฎา เสนาสุข ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เริ่มปฏิบัติงาน 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
  3. ดร.สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ อาจารย์สังกัด สาขาวิชาชีววิทยา เริ่มปฏิบัติงาน 13 ธันวาคม พ.ศ.2566

บุคลากรประเภทสนับสนุน

  1. นายปราชญา แก้วภิรมย์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
    กลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ เริ่มปฏิบัติงาน 2 ตุลาคม 2566
  2. นายณัฐนันท์ บุญกอง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ เริ่มปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2567