กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18-19 เมษายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 9105 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ราย รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท อินโดนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด จำนวน 50,000 บาท และ คุณโศรัญญา ลิมอักษร และ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ จำนวน 50,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์วัฒนา พัฒนากูล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา และประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางและโอกาสการผลักดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม” โดย คุณพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 22 คน