กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา แก่คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2566-2567  อาทิ เช่น การจัดปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศ  การจัดการปฏิทินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรณาการกับการทำงาน (CWIE)   ระบบ CWIE ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตารางเรียนรายวิชา SC 002 001 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567  แนวทางการส่งเสริมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการCWIE และการระดมความคิดเห็น การปรับแบบฟอร์มการประเมินผลสหกิจศึกษา ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น  จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566  ที่ผ่านมา