พิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21

วันที่ 8 เมษายน 2567  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม ของที่ระลึก และเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้แทนศูนย์ สอวน. ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  กิจกรรม ต่อมา  รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ สอวน. ประธานในพิธี นำจุดธูปเทียน   บูชาพระรัตนตรัย รศ. ดร.วัฒนา  พัฒนากูล  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา กล่าวรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขัน  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วม  การแข่งขันฯ จากศูนย์ สอวน.ทั้ง 13 ศูนย์   รศ. ดร.ณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ การประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21 ได้แก่

– รางวัลเหรียญทองแดง 27 คน และรางวัลเทียบเท่าเหรียญทองแดง 3 คน
– รางวัลเหรียญเงิน  22 คน และรางวัลเทียบเท่าเหรียญเงิน 2 คน
– รางวัลเหรียญทอง 11 คน และรางวัลเทียบเท่าเหรียญทอง 3 คน
– รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคเหนือ 1 คน
– รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคภาคใต้ 1 คน
– รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน
– รางวัลคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก 1 คน
– รางวัลคะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด 1 คน
– รางวัลคะแนนสอบภาคปฏิบัติการสูงสุด 1 คน
– รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 1 คน

ต่อมา พิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป โดย ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี ให้แก่ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ สอวน.  ประธานในพิธี กล่าวปิดการแข่งขัน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่  (The 21th Thailand Biology Olympiad: 21th TBO) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567 นั้น นักเรียนผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมกับค่ายของ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป

รับชมภาพบรรยากาศ พิธีปิด พิธีมอบรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่