บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ มข.คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสคว้าทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ได้แก่

  1. นายณฐกฤต เกษมสุข ได้รับทุนศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) เน้น Tissue Engineering ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป ตามความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. นายกฤษณล เกิ้นโนนกอก ได้รับทุนศึกษาต่อ สาขาวิชาทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ เน้น Advanced Photonics ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป ตามความต้องการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

.