โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ณ ห้อง SC 9105 ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ วิทยากรได้แก่ คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ อดีตดำรงตำแหน่งพยาบาลเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กบม.(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายในหัวข้อ อาทิ “การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” “หลักการเขียนคู่มือปฎิบัติงานหลัก” “หลักการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ “ “หลักการทำวิจัย R2R” และอื่นๆ พร้อมตอบข้อซักถาม ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้ทราบถึงแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หลักการเขียนคู่มือ และหลักการเขียนผลงาน ทำให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น