คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังนโยบายและทิศทางด้านการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา ตัวแทนสาขาวิชา บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังนโยบายและทิศทางด้านการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ. ดร.ไมตรี อินประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส