บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ และโรงเรียนสาธิต มข. วิทยาเขตหนองคาย

วันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  พร้อมคณะครู 65 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์” สาขาวิชาเคมีในหัวข้อ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง” และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อ “Excelatic (คณิตศาสตร์ กับ Excel)” ณ อาคาร Sc.08

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย  พร้อมคณะครูกว่า 75 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาสถิติ ในหัวข้อ “เรียนการสร้าง AI ง่าย ๆ Teachable machine” และสาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ  “การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่ออากาศ” ณ อาคาร Sc.08