มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี

วันที่ 13  กันยายน  2566 เวลา 10.00-11.00 น.  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นตัวแทน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ. ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น