แผนผังคณะวิทยาศาสตร์

1. อาคาร SC.01

 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • อาคารเรียน นิติวิทยาศาสตร์

2. ตึกกลม

 • อาคารเรียนรวม

3. อาคาร SC.03

 • อาคารเรียน สาขาวิชาชีววิทยา
 • พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. อาคาร SC.04

 • อาคารเรียน สาขาวิชาเคมี

5. อาคาร SC.05

 • อาคารเรียนรวม
 • สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

6. อาคาร SC.06

 • อาคารเรียน สาขาวิชาสถิติ
 • สำนักงานคณบดี
 • สำนักงานสาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ

7. อาคาร SC.07

 • อาคารเรียน สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • อาคารเรียน สาขาวิชาชีวเคมี
 • อาคารเรียน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

8. อาคาร SC.08

 • อาคารเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์)

9. อาคารวิทยวิภาส

 • อาคารเรียน สาขาวิชาฟิสิกส์
 • อาคารเรียน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • อาคารเรียน สาขาวิชาแบตเตอร์รี่และพลังงานใหม่
 • ห้องประชุมวิทยวิภาส