อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ รับรางวัล Best paper award ในงาน ITC-CSCC2022 ประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ITC-CSCC 2023 (The 38th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications) ที่เมือง Jeju ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2566 และได้รับรางวัลดังนี้

  1. ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระเข้าร่วมในฐานะ Session Chair ใน Section Artificial Intelligence in Science and Medicine และเป็นตัวแทนรับรางวัล Best paper award จากงาน ITC-CSCC2022 จากผลงานวิจัยเรื่อง DentShadeAI: a Framework for Automatic Dental Shade Matching through Mobile Phone Camera โดย นางสาวยุภาภรณ์ วันนา, นางสาวกรรณิการ์ วิรัชวา, นางสาวรัฐพร ลีนาราชรุ่งเรือง, นางสาววราภรณ์ สิทธิวงษ์ และ ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ

 

  1. นางสาวณัฐนิช หิรัญชวโรจน์ นักศึกษาหลักสูตร SIDS ชั้นปีที่ 4 นำเสนองานวิจัยเรื่อง DeepTooth: Estimating Age and Gender with Panoramic Radiograph Image โดย นางสาววานิตา สมเด็จ, นางสาวอาธิติยา ธรรมวงษา, นางสาวณัฐนิช หิรัญชวโรจน์, ทพญ.ณัชณิชา ศรีบุศยกาญจน์, รศ. ดร.ทพญ. สุชยา ดำรงค์ศรี, รศ. ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา และ ดร.ธนพงศ์ อินทระ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับ student travel grant

 

  1. นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์ นักศึกษาหลักสูตร Applied Statistics นำเสนองานวิจัยเรื่อง Development of OO-Do-aware Parasite Egg Detection โดย นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์, นางสาวยุภาภรณ์ วันนา, นายคริสตกาล คำจันลาด, ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน และ ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ (ในรูปแบบออนไลน์)

 

  1. นางสาวนางสาวลภัสรดา แดงสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตร SIDS ชั้นปีที่ 3 นำเสนองานวิจัยเรื่อง DeepBet: Estimating the Surface Area of Plant Carbon using SEM Image โดย นายชยากร จันทร์ลุน, นายกิตติคุณ เกียรติศักดิ์ศิริ, นางสาวลภัสรดา แดงสูงเนิน, นางสาวกรรณควิรัชวา, นายลิขสิทธิ์ แทบธรรม, ศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร และ ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ (ในรูปแบบออนไลน์)