สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดของนกอีแจว : การศึกษาประชากรในพื้นที่แก่งน้ำต้อน จ. ขอนแก่น”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา13.00-15.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดของนกอีแจว : การศึกษาประชากรในพื้นที่แก่งน้ำต้อน จ. ขอนแก่น” โดยมี Dr. Nolwenn Fresneau เป็นวิทยากร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม จำนวน 82 คน ณ ห้อง 9109 อาคารวิทยวิภาส

Dr. Nolwenn เป็นนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Pannonia ประเทศฮังการี ซึ่งกำลังศึกษาเรื่อง “ปัจจัยขับเคลื่อนสถิติประชากรในนกอีแจว ที่มีระบบสืบพันธุ์แบบสวนทางกับนกทั่วไปและมีอัตราส่วนจำนวนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย” โดยความร่วมมือกับ ดร.วังวร สารคาเมธาวี ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มข. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่ง UP การศึกษานี้ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกกับพฤติกรรมการสืบพันธุ์ที่สวนทางกับนกทั่วไป คือมีนกเพศผู้ทำหน้าที่กกไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนเพียงลำพัง ซึ่งปัจจัยด้านสถิติประชากรที่มีสัดส่วนเพศผู้มากกว่าเพศเมียนั้นส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์นี้อย่างไร ซึ่งหมายเหตุสำคัญจากการศึกษานี้คือปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากร