ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ณ ห้อง 8103  ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ Sc.08  วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชยมี 5 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
  2. โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
  3. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
  4. โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  5. โรงเรียนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี