ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ณ ห้อง 8103  ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08  วันที่ 17 สิงหาคม 2566  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวโนน จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์  จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชยมี 5 รางวัลได้แก่

  1. โรงเรียนชุมชนชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  2. โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
  3. โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด จังหวัดขอนแก่น
  4. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยอ็ด
  5. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น