คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดีและรองคณบดี

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ sangka@kku.ac.th


รศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร skhatcha@kku.ac.th


รศ.ดร.รจนา บุระคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย rodjbu@kku.ac.th


รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ppimwa@kku.ac.th


ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้แทนจากอาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

orrmua@kku.ac.th


ศ.ดร.สาธิต แซ่จึง

saejung@kku.ac.th


ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.คมศร ลมไธสง

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี kholom@kku.ac.th


ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ sukrua@kku.ac.th


ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ tyaowa@kku.ac.th