พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่  20  กรกฎาคม  2566  เวลา 12.30-15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมพิธีฯ กว่า 200 คน  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต่อมา  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เจิมตำราเรียนดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566  ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทสรรเสริญพระคุณครู  ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาต่าง ๆ นำดอกไม้ไหว้ครู  โอกาสนี้ ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด   คณบดี  มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท  ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ประจำปีการศึกษา 2565  ได้แก่

  1. นายภัทรพล ศรีอุ้มสุข ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96

2. นายสุดขอบฟ้า บุญทวี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94

3. นายฉัตรทอง ยุบลพันธ์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.89