กิจกรรม workshop “พลังงานสะอาด และแบตเตอรี่” (Energy research workshop)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พลังงานสะอาด และแบตเตอรี่ (Energy research workshop) โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส   มีคณาจารย์และนักวิจัยจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวทช. มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงประธานบริษัท Korea Kiyon company ได้บรรยายในหัวข้อต่างๆเช่น  Optimizing Zinc-Based Flow Batteries: Insights into Electrodes, Membranes, and Electrolytes โดย รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ Toward High Performance Next-Generation Batteries โดย Dr. Jiaqian Qin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ Elevating the Role of the Solid Electrolyte Interphase (SEI) for Stable Anode Free Lithium Metal Battery(AFLMBs) โดย อ. ดร.อรภา แถมวัฒนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อ Status Update of XAS Beamlines at SLRI: Present and Future
โดย Dr. Wanwisa Limphirat  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หัวข้อ Bamboo-Derived Hard Carbon/Carbon Nanotube Composites as Anode Materials for Sodium-ion Batteries โดย ดร.ชัชวรินทร์  ปูชัย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) NSTDA

หัวข้อ Advances and Challenges in DFT-based Energy Materials Design โดย ศ. ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวข้อ Battery and PVK Total Solution โดย Mr. Jeffrey Lee, CEO of Korea Kiyon

และ หัวข้อ Battery and New Energy Science & Technology at KKU  โดย รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และในช่วงบ่าย คณะวิทยากรได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย