ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสคว้ารางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววีรยา บุญริ้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ ภายใต้การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา หาญชนะ ในโอกาสคว้ารางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

สำหรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นนี้พิจารณาผลงานวิชาการอันเนื่องมาจากหัวข้องานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุน TGIST (Thailand Graduate Institute of Science and Technology) ในระดับเดียวกับที่ได้รับทุน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท และเอก ระดับละ 1 รางวัล และสามารถรับรางวัลในแต่ละระดับได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยผลงานวิชาการจะต้องเป็นผลจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับที่รับทุนโดยตรง และจะต้องเกิดขึ้นขณะรับทุนหรือภายหลังสิ้นสุดระยะเวลารับทุนแล้ว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบด้วย เช่น การเป็น first หรือ corresponding author การมีส่วนร่วมในชิ้นงาน การ acknowledgement สวทช. และ TGIST เป็นต้น และอาจมีการประเมินคุณภาพของผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา กรรมการอาจพิจารณาไม่มอบรางวัลในกรณีที่พิจารณาแล้วไม่มีผู้ใดเหมาะสมได้รับรางวัลในแต่ละระดับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/DepartmentOfPhysicsKKU