กิจกรรม “สานสัมพันธ์นักศึกษาทุน พสวท.” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 กันยายน 2566  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์นักศึกษาทุน พสวท.” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (ศูนย์ค้ำคูณ) และ วารีวัลเล่ย์  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  มีนักเรียนทุน พสวท. เข้าร่วมกว่า 80 คน โดยมี รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  โอกาสนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “คุณธรรม-จริยธรรม สำหรับนักวิทยาศาสตร์” โดย อาจารย์อินตรอง  นิตยโรจน์ พร้อมทีมงาน เป็นผู้บรรยาย และมีกิจกรรม “สสวท. พบนักศึกษาทุน” โดย คุณชุมพล จันทะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับทุนด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุน โครงการ พสวท. ให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาด้านการเรียน และเป็นเครือข่ายในการทำงาน ทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆในอนาคต