บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม พร้อมคณะครูจำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสังเคราะห์ด้วยแสง” สาขาวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อ “การสั่นพ้องของเสียงในคลื่นอากาศ” และสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี” ณ อาคาร Sc.08