การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจำลองการจับกันระหว่างโมเลกุล (Molecular Docking)

ศูนย์วิจัยโปรตีนเเละโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์เเละอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop Molecular Docking  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิทยากรได้แก่  รศ. ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้ออาทิเช่น

  • Protein modeling
  • Protein visualization
  • Utilizing protein database
  • Molecular docking
  • Interpreting docking result
  • Virtual screening