หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.สมนึก วรวิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์


wsomnu@kku.ac.th

รศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี


chapha@kku.ac.th

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา


swilai@kku.ac.th

รศ.ดร.คมศร ลมไธสง

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี


kholom@kku.ac.th

รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา


pwatta@kku.ac.th

ศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์


psupree@kku.ac.th

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ภักดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


adcpag@kku.ac.th

ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ


sukrua@kku.ac.th

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ


rachadaporn@kku.ac.th