คณะวิทยาศาสตร์ มอบนวัตกรรมสำหรับตรวจวัดสารสำคัญในพืช แก่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบอุปกรณ์ตรวจวัดสารสำคัญในพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรแบบพกพาบนสมาร์ทโฟน จำนวน 2 ชุด ให้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ดร.จารุพงศ์ ประสพสุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตรด้วยเซนเซอร์ทางเคมีบนสมาร์ทโฟน” ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทำการคิดค้นออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย นายสมัชญ์ เพ็ชรด้วง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์  นักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดย มี ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา