อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดองค์รู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การผลิตดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์น้ำสู่ชุมชน”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผศ ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมโครงการ คือ นางสาวพรระพี สารินทร์ และนางสาวบุษกร ยอดเพชร ชื่อโครงการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีน้ำจากพืชเหลือทิ้งและวัชพืช” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้งานพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การผลิตดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์น้ำสู่ชุมชน” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำอย่างง่าย สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถผลิตดินปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนหรือเพิ่มรายได้ การฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก นายธนพิสิฐ ใจกว้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิด และปิดการฝึกอบรม และมีกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในพื้นที่กว่า 50 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ซึ่งอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063579667396…