นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ จากมูลนิธิทาคาฮาชิ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา สรึมงาม และ นางสาวสุจีรา นาคคำ นักศึกษาหลักสูตรสถิติและวิทยาการข้อมูล มี อ.ดร.เปรม จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในการนำเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย ให้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมูลนิธิทาคาฮาชิ ภายใต้หัวข้อโครงงานเรื่อง “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายโครโมโซมด้วยเทคนิคการตรวจจับวัตถุด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์”