บุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา AUN-QA Implement and GAP Analysis รุ่นที่ 2

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. บุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implement and GAP Analysis รุ่นที่ 2 สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมรับขวัญ ชั้น 3 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ซึ่งในปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้นำเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้แทนการประกันคุณภาพระบบเดิม จำนวนทั้งสิ้น 111 หลักสูตร วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้รับทราบกรอบแนวคิดและเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถประเมินตนเองและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อค้นหา GAP (สิ่งที่ต้องพัฒนา) ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA Criteria ที่ 1 – 8 รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการตรวจประเมินในอนาคตได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น