คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

วันที่  15  ธันวาคม  2566   เวลา  11.30-13.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 และลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส  คณะวิทยาศาสตร์    มี บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำปาช่อที่ 47  และเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 56  ระดับปริญญาตรี จำนวน 508 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 47 คน และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้น 610 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566  เข้าร่วมงานกว่า 700 คน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมงาน  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่  โอกาสนี้ คณบดี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 28  ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1              นายเปมทัต แท่นสุนทร                          สาขาวิชาคณิตศาสตร์          เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
2              นายพงศพัศ ประชุมแดง                       สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3              นายหรัณย์ ตระกูลไพบูลย์กิจ               สาขาวิชาฟิสิกส์
4              นายกฤษฎา สิริเพ็ญโสภา                     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5              นายเกียรติยศ จันทรักษ์                        สาขาวิชาฟิสิกส์
6              นายเจษฎาพงษ์ ผิวอ่อน                        สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7              นายปพน ตันติวณิชชานนท์                  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แบบก้าวหน้า)
8              นายพฤทธิ์ มะโนบาล                            สาขาวิชาชีววิทยา
9              นายธนดล สาวิกัน                                 สาขาวิชาชีววิทยา
10           นายปภาตพงศ์ ไปหนี้                            สาขาวิชาคณิตศาสตร์
11           นายศักดิ์สิทธิ์ สุรพร                              สาขาวิชาชีววิทยา
12           นายทีปกร แพงเนตร                              สาขาวิชาคณิตศาสตร์
13           นายไตรรัตน์ คันธสอน                           สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14           นายมรรคเดช เคนเหลื่อม                      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
15           นางสาวนภัสกรณ์ ยังแสนภู                  สาขาวิชาชีววิทยา
16           นางสาวธัญชนก มะดาศรี                     สาขาวิชาชีววิทยา
17           นายคธาวุฒิ เหลืองเจริญลาภ              สาขาวิชาชีววิทยา
18           นายปฏิพัทธิ์ ลีพันดุง                             สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19           นางสาววิกานดา หงษ์บุญมี                 สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
20           นางสาวจิราวรรณ ชาตรีวัชระ               สาขาวิชาคณิตศาสตร์
21           นางสาวญาดา สรณะสมบูรณ์              สาขาวิชาสถิติ
22           นางสาวสัจจาธิษฐ์ สันตะวงค์               สาขาวิชาคณิตศาสตร์
23           นางสาวกุลนันทน์ เมฆะวัน                   สาขาวิชาชีววิทยา
24           นางสาวศิริลักษณ์ กัณหารัตน์              สาขาวิชาสถิติ
25           นางสาวอาภาพร ฤทธิลือชัย                 สาขาวิชาเคมี
26           นางสาวกนกอร หาญสุริย์                     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27           นางสาวเขมอัปสร สอนแก้ว                  สาขาวิชาสถิติ
28           นายมรรษธร พรหมจันทร์                      สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ต่อมา นายสิทธัตกะ จรัสแสง ตัวแทนบัณฑิต ได้กล่าวแสดงความรู้สึก  และร่วมร้องเพลงประจำคณะ โดยมี นายภูริณัฐ กกฝ้าย นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมนำเสียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้