การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ณ  ห้อง วิทยวิภาส 1  อาคารวิทยวิภาส  วันที่ 12 มิถุนายน  2566 เวลา 13.00-15.00 น.  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวนกว่า 70 คน  โดยมี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มี อ.ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  หัวหน้าสาขาวิชา  คณาจารย์ ผู้แทนสาขา ร่วมต้อนรับ  ต่อมา รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำบุคลากรงานบริการการศึกษาที่จะสามารถติดต่อประสานงานช่วยเหลือด้านวิชาการและเรื่องต่าง ๆ ได้ ต่อมา นางสาวนฤนาท คุณธรรม นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  ได้แนะนำการลงทะเบียน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเดินทางไปยังสาขาวิชาของตน เพื่อรับการปฐมนิเทศในส่วนของสาขาวิชาต่อไป

ภาพ/ข่าว สุขทวี คลังตระกูล