บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 27-28 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โดยในวันที่ 27 มกราคม 2567  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  พร้อมคณะครู 162 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “จุลชีววิทยาของโยเกิร์ตและการผลิต” ณ อาคาร Sc.07 สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี” “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” “การไทเทรด กรด เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน”  สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น” “การสกัด DNA จากเซลล์พืช หรือเซลล์สัตว์ และการตรวจสอบ DNA  ที่สกัดได้ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส” สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “แรงและการรวมแรง” “การหักเหผ่านปริซึมและการสอดแทรกผ่าน เกรตติ้ง”  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น” (Introduction of Forensic Science laboratory) ณ อาคาร Sc.08

โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  พร้อมคณะครู  101 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การสกัดเพื่อแยกสารอินทรีย์โดยใช้สมบัติกรดเบส” สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสกัด DNA จากเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ และการตรวจสอบ DNA ที่สกัดได้ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “เวอร์เนียและไมโครมิเตอร์” “การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในท่ออากาศ” ณ อาคาร Sc.08

วันที่ 28 มกราคม 2567 โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะครู  90 คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการกําจัดเชื้อจุลินทรีย์” ณ อาคาร Sc.07 สาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์และการตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วย เทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส”  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในหัวข้อ “การตรวจพิสูจน์ลายมือ” สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ “การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์” “โมนเมนต์ความเฉื่อยและการหมุน” “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ” ณ อาคาร Sc.08  อาคารวิทยวิภาส