9 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับรายสาขาวิชาใน SCIMAGO Institutions Rankings 2024

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2024 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รายสาขาวิชา โดยมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ รวม 9 สาขาวิชา ได้แก่

โดยมี 4 สาขาวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย ได้แก่ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (อันดับ 1) สาขาคณิตศาสตร์ (อันดับ 3) สาขาเคมี (อันดับ 3) และสาขาวิทยาศาสตร์ของสัตว์และสัตววิทยา (อันดับ 4)

สำหรับการจัดอันดับสถาบันที่ทำงานด้านการวิจัยของโลกโดย SCIMAGO มีการจัดอันดับเป็นประจำในทุก ๆ ปี ครอบคลุมหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน มีหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยตัวชี้วัด 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านการวิจัย (Research Factor) 50% ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS (2) ด้านนวัตกรรม (Innovation Factor) 30% พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูล PATSTAT และ (3) ด้านสังคม (Societal Factor) 20%

ในปี 2024 มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดอันดับโลกทั้งหมด 9,054 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษา 4,762 แห่ง และมีหน่วยงานในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 45 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทมหาวิทยาลัย 33 สถาบัน ซึ่งในปี 2024 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับในลำดับที่ 6 ของหน่วยงานด้านวิจัยในประเทศไทย ซึ่งหากคิดเฉพาะหน่วยงานประเภทสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ