คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

วันที่ 27-28  พฤษภาคม 2566  คณะวิทยาศาสตร์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร  พร้อมคณะครูจำนวน 65 คน  โดยวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 คณะนักเรียนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ “การศึกษาการทำลายและยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรีย” ณ ห้อง 7109 สาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ (DNA plasmid) จากแบคทีเรียและการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซีส” ณ  ห้อง 7329  อาคาร Sc.07  ซึ่งบทปฏิบัติการนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญทางชีวเคมี ทำให้สามารถเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอและตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตได้ เป็นเทคนิคที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทางการแพทย์ การเกษตร และนิติวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสารพันธุกรรม อย่างแพร่หลาย  สาขาวิชาชีววิทยา  ในหัวข้อ “การสกัดดีเอ็นเอและการตรวจสอบดีเอ็นเอ” ณ ห้อง 8320 และสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาค่าคงที่สมดุลเคมี” ณ ห้อง 8606 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08 วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 คณะ ฯ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ  “การขยายตัวเชิงความร้อน” และหัวข้อ “การอัดประจุ” ณ ห้อง 8204  สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม” ณ ห้อง 8606 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08 และสาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ “ไดอะไลซิส (Dialysis)” ณ ห้อง 7326 อาคาร Sc.07 โดยเป็นศึกษาการแพร่กระจายของสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงขนาดเล็กผ่านเยื่อพิเศษที่เรียกว่า Dialysis bag รวมทั้งได้ตรวจวัดหาน้ำตาลกลูโคสโดยวิธีเบเนดิค (Benedict’s test) และตรวจหาโปรตีนไข่ขาวโดยวิธีไบยูเร็ต (Biuret’s test) ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการการกรองของเหลวในร่างกาย และเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น