ผศ.อังคณา บุญยืด เข้าพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ผศ.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ตรวจประเมินทุกท่านที่ได้อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

โดย ผศ.อังคณา บุญยืด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรจะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับความสามารถและขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมและก้าวไกลสู่ระดับสากล