คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

รวมถึงแนะนำเครือข่ายของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มข. โดย คุณเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล (กรรมการผู้จัดการ Bangkok Molecular Genetics Company Limited) นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางระบบ Video Conference

และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเป็นการพูดคุย ตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง โดยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะพาผู้ปกครองเดินทางไปเยี่ยมชมสาขาวิชา

ภาพ/ข่าว : สรายุทธ ขินหนองจอก (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)