อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล NESP Innovation Award 2023 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Science Park) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการประกวดนำเสนอ Pitching ผ่านเวทีการประกวด NESP Innovation Award 2023 เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และสาขานักธุรกิจนวัตกรรม โดย รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นจาก ม.สุรนารี ม.มหาสารคาม และ ม.อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดย รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ โดยนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ในการพัฒนาวัสดุนาโนทองเพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งในระดับเบื้องต้น (Universal Cancer Screening Kit) รวมทั้งแนวคิดในการต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก (Dee-tech technology) ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ และคว้ารางวัลชนะเลิศ NESP Innovation Award 2023 ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และเป็นผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching ร่วมกับนักวิจัยจากภูมิภาคต่าง ๆ ในระดับประเทศต่อไป

กิจกรรมการประกวด NESP Innovation Awards เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย NESP Innovation awards 2023 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับการประกวดผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยและผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการนำเสนอผลงานเข้าแข่งขันเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลต่อ:  https://physics.sc.kku.ac.th/?page_id=516